به گزارش تالش فردا، وحیداشتری در جلسه مدیران رسانه‌ها با آقای رئیسی خواستار محاکمه علنی رئیس پیشین دستگاه قضا شد!

بخشهایی از گفته های وی از این قرار است:
انتظارات در برخورد با فساد خیلی بالا رفته است. برخورد با سلطان سکه و سلطان قیر اسمش برخورد با دانه درشت ها نیست. دیگر حتی برخورد با برادر رئیس آن قوه و معاون این قوه هم مردم را قانع نمی‌کند. برخورد با فساد یعنی محکمه علنی رئیس پیشین قوه قضائیه و شخص آقای آملی لاریجانی را برگزار کنید تا از اتهامات و تخلفاتی که دارند و زیاد هم هست بیایند و دفاع کنند.
همین حوزه ریاست قوه قضائیه که ما داخلش نشسته‌ایم مدیرانش در پرونده‌های زیادی که ما پیگیری کردیم از جمله پرونده لواسان متهم به فساد هستند و باید برخورد از همینجا و همین اتاق شروع بشود.
ما وقتی در دادگاه می‌رویم هم دادستان که از ما شکایت کرده و آنطرف دعواست از قوه قضائیه است و هم قاضی که می‌خواهد به شکایت رسیدگی کند. کسانی که دادگاه رفته‌اند می‌دانند؛ وقتی شاکی و قاضی از یک جا باشند و روبروی شما بایستند چه حسی دارد./مکتوبات