انام قلی ماسالی از چهره های سرشناس تاریخ ماسال بوده که بخشهای زیادی از اموال خود را صرف امور خیریه در این شهرستان کرده است.

این تصویر آبیاری مزارع در سال ۱۳۵۰ در شهرستان ماسال را به تصویر کشیده است.

عکس: استاد علی ماسالی