به گزارش تالش فردا، روز گذشته جمعی از مردم بخش لیسار با تجمع در بخشداری این بخش نسبت به وضعیت مدیریت زباله ها اعلام نارضایتی خود را اعلام کردند.

روز گذشته جمعی از مردم بخش لیسار با تجمع در بخشداری این بخش نسبت به وضعیت مدیریت زباله ها اعلام نارضایتی خود را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش،  مردم شهر لیسار در رابطه با دفن زباله ها در مرکز شهر ابراز نارضایتی کرده و خواستار رفع این موضوع توسط مسئولین شهرستان شدند.
این افردا می گویند: بوی تعفن زباله ها داخل شهر پیچیده و باعث مشکلاتی شده است.

از طرف دیگر آنها بر این باورند: با توجه به  این محل دفن، در مجاورت رودخانه و همسایگی پارک شهر  و مدرسه ابتدایی ادیب قرار دارد می تواند برای کودکان و محیط زیست خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.