انتشار تصویری متفاوت از شرکت بهمن محمدیاری در مراسم روز قدس که شاید مردم تالش، رضوانشهر و ماسال کمتر چنین صحنه ای را از او در ذهن دارند!

تصویری از تنهایی بهمن محمدیاری، تصویری که نه ما و نه خود او به دیدنش عادت دارد!

این تصویر به صبح امروز و شرکت بهمن محمدیاری در مراسم راهپمایی روز قدس در تهران بر می گردد؛ دیدن این تصویر برای آنهایی که او را می شناسند تعجب برانگیز است.

بهمن محمدی یاری هیچ گاه عادت به شرکت کردن تنهایی در مراسمها نداشته و انتشار چنین تصویری ولو اینکه در تهران نیز باشد، تصویری متفاوت از بهمن محمدیاری مرد پرسابقه سیاسی منطقه تالش، رضوانشهر و ماسال محسوب می شود.