باقری امام جمعه اسالم  تالش می گوید: یک شاه بیرون کردیم، ولی صد شاه رویید.

باقری افزود: یک عده فکر می کنند این انقلاب و نظام ارث پدرشان است و می خواهند تا لب گور بر مسند قدرت بنشینند.

وی همچنین با انتقاد از عدم بکار گیری جوانان در پستهای مدیریتی گفته: چرا مدیر دهه هفتادی کم داریم؟

حجت الاسلام باقری همچنین می گود: مفسدان اقتصادی را باید به دریا بریزید.