به گزارش تالش فردا، سید هادی رشیدی از کسبه شهرستان ماسال خواست اظهارانامه های مالیاتی خود را به لحظه های پایانی خود نکشانند.

رشیدی افزود: یکم تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ خواهد بود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه ۳۱ خرداد ماه مقارن با روز تعطیل (جمعه) است، لذا یکم تیر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۷ مشاغل خواهد بود .

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال گفت: با توجه به حجم بالای مراجعات و احتمال بروز اختلال سیستمی ، واحدهای صنفی در اسرع وقت ضمن دریافت برگ قطعی سال ۹۶ جهت تکمیل فرآیند ارائه اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ از طریق مراجع رسمی اقدام نمایند.

رشیدی هشدار داد: به دلیل اینکه هرگونه اشتباه در تنظیم اظهارنامه سبب بروز مشکلات و جرائم مالیاتی می گردد ، توصیه می شود اظهارنامه عملکرد مالیاتی با دقت کافی و توسط افراد متخصص و آشنا با نحوه تنظیم اظهارنامه تکمیل و هر چه سریعتر ارسال شود و به روزهای پایانی موکول نگردد .

  • نویسنده : رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال: