در اتفاق عجیب، عده ای به صورت ناشناس و در ییلاقات ماسال، تابلویی که عکس میرزا کوچک خان جنگلی بر آن حک شده بود آسیب زدند.

این المانها در ییلاق شنبه راه قرار دارد و طی سالهای اخیر این منطقه به عنوان مشهد میرزا معروف بوده است.

این المانها به صورت کاملا از میان رفته اند و فرماندار ماسال خواتسار برپایی مجدد این تالبو از میراث فرهنگی شهرستان شده است.

می گویند این نقطه محلی است که او در آن در گذشته است.

عکس: مریم ورشویی