به گزارش تالش فردا، منابع طبیعی ماسال در اقدامی عجیب نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز در ییلاقات این شهرستان بی تفاوتی را پیشه کرده است.

ببینید مماشات منابع طبیعی ماسال با برخی متصرفان زمین چه صحنه زشت و دلهره آوری را در ییلاق (پیشتر زیبا) اولسبلندگاه پدید آورده است!

تمامی این اتفاقات جلوی چشم عوامل منابع طبیعی رخ داده و آنها هیچ برخوردی با چنین سازه هایی نداشته اند.

البته این مماشات ظاهرا همچنان ادامه داشته و همین چند روز اخیر یک کلبه در حال ساخت و گسترش است و آنهم درست در کنار جاده!