سید مجتبی عرفانی، نماینده ادوار تالش، رضوانشهر و ماسال به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

سید مجتبی عرفانی نماینده دوره های دوم و چهارم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال بدلیل ایست قلبی در بخش سی سی یو بیمارستان نورانی تالش بستری شده بود.

گزارشات تکمیلی بدست رسیده نشان می دهد خطر از این چهره ی سیاسی دور شده و شرایط او بهتر از گذشته است.