معاون سیاسی فرماندار رضوانشهر رسما کار خود را در این شهرستان آغاز کرد.

او از اوایل سال ۹۶ به عنوان معاون فرماندار ماسال مشغول به خدمت بود اما اکنون در کنار مظفری در فرمانداری رضوانشهر قرار خواهد گرفت.

خوشحال نزدیک به ۲ سال تا بازنشستگی زمان دارد.