نامزد احتمالی انتخابات فومن و شفت می گوید دوران شعار ‘رسما’ به پایان رسیده و باید به افراد توانمند علمی اعتماد کنیم و در عین حال به تخصص فرصت دهیم.

دکتر جماعتی گشتی یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس فومن و شفت درگفتگو با خبرنگار ما، گفت: کشور ما در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای علمی در زمینه مدیریت، در سطوح مختلف است.

این چهره ی علمی در رابطه با پاسخ سوالی در خصوص نامزدی در انتخابات پیش رو گفت: حضور در انتخابات آتی بسیار دشوار است.
دوران شعار دادن ها واقعا و ‘رسما’ به پایان رسیده و تنها نامزدهایی قادر به رقابت خواهند بود که برنامه های مدون و منسجم بر اساس آمایش سرزمین تدارک دیده باشند.

جماعتی یادآور شد: هنوز تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده اما در طول این سالها بر روی ظرفیت های منطقه مطالعات بسیاری انجام داده ام.
وقتی زمانش فرا برسد آنها را برای خدمت به مردم به کار خواهم گرفت.

وی در پایان گفت: امیدوارم اینبار مردم بیش از گذشته به آینده خود و فرزندانشان توجه داشته باشند و به دنبال تغییرات بزرگ در منطقه باشند.
وی تاکید کرد باید با روش های سنتی و منسوخ در انتخابات مبارزه کرد. لذا اصحاب قلم ،جامعه علمی و همه ی فعالین عرصه سیاسی _اجتماعی را به روشنگری در این زمینه دعوت نمود.