به گزارش تالش فردا، در شرایطی که یکی از شهرستانهای گیلان به طرز محسوسی از بیکاری جوانان خود رنج می بردف یکی از مسئولان این شهرستان برای حتی کارهای بنایی و تعمیرات خودرو از استادکاران و تعمیرگاهای خودرو در فومن استفاده می کند!

همزمان با سطح اشتغال کامل جوانان یکی از شهرستان های غرب دور! واردات کارگر ساختمانی از شهرستان های بغل دستی رواج یافته است!

بر همین اساس یکی از ادارات برای تعمیرات ساختمان خود از استادکارانی از شهرستان فومن استفاده می کند زیرا با توجه به سطح بالای اشتغال امکان استفاده از ظرفیت های داخلی نبوده است.