بر خلاف دوره های پیشین انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال در این دوره هیچ نشانی از تحرکات انتخاباتی زودهنگام در این منطقه دیده نمی شود.

به گزارش تالش فردا درست بر خلاف دوره های گذشته که انتخابات از سالها پیش از زمان قانونی آن در منطقه آغاز می شد این روز ها یا نامزدی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به دلیل عدم استقبال مردم تبلیغات زودهنگام خود را معلق کرده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تبلیغات زودهنگام انتخابات جرم بوده و علاوه بر آن شروع زودهنگام آن آسیبهای اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد.

به نظر می رسد سرانجام این اتفاق خجسته در منطقه رخ داده باشد که مردم این نوع از تبلیغات را کنار زده و در کمال آرامش و فرصت مناسب گزینه مورد نظر خود را برگزینند.