واگذاری مدیریت پسماند ییلاقات ماسال طی ماه های اخیر به بحثی جنجالی در بین مردم شهرستان تبدیل شده، هیچ مسئولی تا کنون از محل هزینه این درآمد هنگفت سخنی به میان نیاورده است!

اگر یک حساب و کتاب ساده انجام دهید متوجه می شوید که این عوارضی چقدر برای ماسال آورده خواهد داشت.

عوارض در این ییلاق به ۷۰۰۰ تومان برای خودرو های خارج از استان و ۵۰۰۰ تومان برای خودروهای درون استانی بوده است.

بدینترتیب:

اگر متوسط روزانه تنها ۱۰۰۰ خودرو تردد داشته باشند:

🔴۱/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۷۰۰ خودروری خارج استان و ۳۰۰ خودروی درون استانی روزانه مبلغ ۶ میلیون و چهارصد هزار تومان آورده خواهد داشت که در طول تنها ۱۸۰ روز به مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون تومان می رسد.

🔴۱/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اگر این تعداد به روزانه ۱۵۰۰ خودرو برسد و ۵۰۰ خودروی استانی و ۱۰۰۰ خودروی خارج استانی این عدد به روزانه ۹ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده و در طول تنها ۱۸۰ روز به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون تومان خواهد رسید.

🔴۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اما اگر این مقدار به ۲۰۰۰ خودرو برسد که ۱۵۰۰ تای آن غیر استانی و ۵۰۰ تای آن استانی مبلغ قابل توجه ۱۳ میلیون تومان در روز آورده خواهد داشت که این مبلغ در طی تنها ۱۸۰ روز به ۲ میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان خواهد رسید.

اما هنوز مشخص نیست این مبالغ قابل توجه در کجاها هزینه می شوند.