پروژه تعریض خیابان سردار جنگل شهرستان رضوانشهر توسط شهرداری این شهر در حال اجرایی شدن است.

به گزارش تالش فردا، شهرداری رضوانشهر از روز گذشته عملیات تعریص خیابان سرداد جنگل را آغاز کرده و هم اکنون مراحل اجرایی آن ادامه دارد.

این تعریض در حدفاصل اداره جهاد کشاورزی تا پل تیزرود در حال اجرایی شدن است.