در اقدامی قابل توجه، اتاق اصناف شهرستان ماسال نانوایی های متخلف شهرستان را شناسایی و با انها برخورد کرد.

عصر امروز و در بازرسی صورت گرفته از سوی عوامل اتاق اصناف شهرستان ماسال، تعدادی از نانوایی های متخلف شناسایی و برخوردهای لازم با انها انجام شد.

به گزارش تالش فردا، طی بررسی و بازدید واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان از واحدهای صنفی نانوایان در سطح شهر شاندرمن، تعدادی از نانوایان تعطیلی غیر موجه و تعدادی نیز دارای تخلف کمفروشی بوده‌اند که واحدهای صنفی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.