دومین جشنواره شعر تالشی کودکان در شهرستان ماسال برگزار شد.

  • نویسنده : مریم احمدی