دکتر محمود قاسم نژاد، فرماندار فعلی شهرستان فومن جانشین احتمالی دکتر زارع در سمت معاونت سیاسی امنیتی استانداری گیلان خواهد بود.

فرماندار فعلی شهرستان فومن، جدی ترین گزینه برای پست معاونت سیاسی امنیتی استانداری گیلان خواهد بود.

به گزارش تالش فردا، پس از انتصاب دکتر ارسلان زارع معاون سیاسی امنیتی سابق استانداری، به عنوان استاندار گیلان، اکنون محمود قاسم نژاد فرماندار فعلی فومن و فرماندار پیشین ماسال، اصلی ترین گزینه برای بدست گرفتن این پست خواهد بود.

این در شرایطی است که پیشتر وزیر کشور گفته: تا پیش از برگزاری انتخابات، خبری از تغییرات در سطوح استانداری ها و یا فرمانداران نخواهد بود.
با این حال اما یک منبع آگاه به خبرنگار نشریه ما می گوید: این موضوع در خصوص قاسم نژاد صدق نخواهد کرد و او به زودی فومن را به مقصد استان ترک خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست کدام گزینه جانشین قاسم نژاد در فرمانداری فومن خواهد شد، اما با این حال گفته می شود معاون فعلی قاسم نژاد، حمید رضایی، به عنوان سرپرست این فرمانداری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.