به گزارش تالش فردا تئاتر رئیس جمهور در شاندرمن شهرستان ماسال برگزار شد.