یک راس دام به شکلی مشکوک در ییلاق ورگه پشت ماسال تلف شد.

روز گذشته یک راس دام به شکل کاملا مشکوکی در ییلاق ورگه پشت ماسال تلف شد.

به گزارش تالش فردا، قسمتهای زیادی از این حیوان به یکباره فلج شده و توان حرکتی خود را از دست داده بود.

احتمال میرود یک نوع مار با زهر عصبی به این گاو دو ساله حمله کرده و او را از پا انداخته باشد، با این حال اما هنوز این موضوع اثبات نشده است.