به گزارش تالش فردا، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان طی روزهای آینده تغییر خواهد کرد.

به گزارش تالش فردا، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان طی روزهای آینده تغییر خواهد کرد.

در شرایطی که کمتر از یک سال پیش شهرود امیرانتخابی به عنوان مدیر کل سازمان میراث فرهنگی گیلان منصوب شد، اکنون خبرهایی از جدایی او از این سازمان بدست آمده است.

انتخابی ۱۹ مهرماه سال گذشته جانشین علیزاده در اداره کل میراث فرهنگی گیلان شده بود.

هنوز نامی از جانشین او در این سمت عنوان نشده است، با این حال اما به نظر می رسد مدیر کل جوان گیلانی این اداره را به مقصد دیگری ترک خواهد کرد.