به گزارش تالش فردا، اصلی ترین پل شهرستان اسالم از وسط به دو قسمت تبدیل شده است.

در پی بارش شدید باران در شمال کشور، پل اصلی شهرستان اسالم تالش فرو ریخت.

این پل یکی از اصلی ترین سازه های این شهرستان محسوب می شده که طی سالیان گذشته همواره زمزمه هایی از وضعیت نچندان مطلوب آن به گوش می رسید.

با این حال اما هیچ مسئولی در این سالها در این خصوص گامی برنداشته و آینده آن را موکول به زمان و حوادث واگذار کردند.

حالا این اتفاق افتاده و اصلی ترین پل شهرستان اسالم از وسط به دو قسمت تبدیل شده است.