بایگانی‌های اتکا - |تالش فردا| اخبار تالش ماسال رضوانشهر
سازمان اتکا خود را نسبت به آینده و معیشت جامعه کارگرى و بازنشستگان شرکت جنگل شفارود متعهد میداند ۱۲ آبان ۱۳۹۷
رييس سازمان اتكا در گفتگو با تالش فردا :

سازمان اتکا خود را نسبت به آینده و معیشت جامعه کارگرى و بازنشستگان شرکت جنگل شفارود متعهد میداند

رئیس سازمان اتکا در سفر به تالش گفت: با توجه به ظرفیت هاى بالقوه و بالفعل استان گیلان به دنبال افزایش حضور کمى و کیفى سازمان اتکا در استان گیلان هستیم.