بایگانی‌های علیرضا شیرعلی نیا - |تالش فردا| taleshnews
گفتگو با علیرضا شیرعلی نیا؛ کار افرین اقتصادی ۲۱ بهم ۱۳۹۷

گفتگو با علیرضا شیرعلی نیا؛ کار افرین اقتصادی

علیرضا شیر علی نیا از جوانان کار آفرین شهرستان ماسال بوده که اکنون توانسته برای حدود ۴۰ نفر در شهر تهران اشتغالزایی ایجاد کند.