بایگانی‌های مهندس سلامی - |تالش فردا| taleshnews
پاکسازی عمومی و شستشو شهر تالش انجام خواهد شد ۲۱ فرو ۱۳۹۸
سرپرست معاون اداری مالی شهرداری تالش

پاکسازی عمومی و شستشو شهر تالش انجام خواهد شد

مهندس سعید سلامی سرپرست معاون اداری مالی شهرداری می گوید: بحث نظافت شهری تنها با مشارکت و همکاری شهروندان توسعه پایدار شهری رقم خواهد خورد.